Tarieven

- Lidkaart: gratis
- Vervanging lidkaart: €2,50
- Reservatie: €0,50 per item
- Interbibliothecair leenverkeer (IBL): €5,00 per item
- Kopie/print A4 zwart: €0,10
- Kopie/print A4 kleur: €0,40
- Kopie/print A3 zwart: €0,20
- Kopie/print A3 kleur: €0,80
- Boete: €0,50 per item en per begonnen week
- Beschadigd cd- of dvd-doosje of tray: €0,50

Reglement (vanaf maart 2014)

Art. 1. De plaatselijke openbare bibliotheek van de gemeente Stabroek is vrij toegankelijk voor iedereen en is een democratische instelling. Haar collectie boeken, tijdschriften, audiovisuele materialen, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften van ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.

Art. 2. De openingsuren vind je hier
De bibliotheek is toegankelijk tot een kwartier voor sluitingstijd. 

Art. 3. Je wordt ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs. Iedereen die ingeschreven wordt, ontvangt een lidkaart die kosteloos afgeleverd wordt. Bij verlies wordt een nieuwe kaart verstrekt tegen betaling. 

Art. 4 . De inschrijving is gratis evenals het uitlenen en raadplegen van materialen. De uitleentermijn bedraagt 3 weken. Verlenging van deze termijn is mogelijk voor zover de werken niet door andere leden aangevraagd zijn. Verlengen kan ook telefonisch of via de website van de gemeente. Het aantal werken dat tegelijkertijd op één lenerskaart kan uitgeleend worden, is beperkt tot 5 boeken en 5 audiovisuele materialen. Het raadplegen van internet is gratis.

Art. 5. Wie de werken te laat terugbrengt, betaalt maningsgeld. Bij zware nalatigheid wordt een aangetekende maningsbrief verstuurd ten laste van de gebruiker en worden er gerechtelijke stappen ondernomen.

Art. 6. Een adresverandering moet door de leners onmiddellijk worden meegedeeld.

Art. 7. De uitleningen zijn persoonlijk. Het geleende mag niet verder uitgeleend worden.

Art.  8. De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken. Bij ontvangst van een beschadigd werk dient de ontlener het personeel te verwittigen, zo niet kan de ontlener aansprakelijk gesteld worden.

Art. 9. De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken. Bij verlies of totale beschadiging moet hij de kostprijs van het werk betalen. Voor werken die niet meer te verkrijgen zijn, wordt bovendien een door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend. Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.

Art. 10. De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel.

Art. 11. Werken die uitgeleend zijn, kunnen gereserveerd worden. De kosten voor het verwittigen dat het werk ter beschikking is, vallen ten laste van de aanvrager. Werken die niet voorhanden zijn, kunnen via interbibliothecair leenverkeer (IBL) aangevraagd worden. De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de aanvrager.

Art. 12. In de leeszaal dient de gebruiker er zorg voor te dragen dat de studieatmosfeer niet verstoord wordt.

Art. 13. De referentiewerken en de kranten kunnen enkel ter plaatse geraadpleegd worden. Met uitzondering van het meest recente nummer kunnen de tijdschriften uitgeleend worden.

Art. 14. Men heeft toegang tot de volwassenafdeling vanaf het jaar waarin men 13 jaar wordt, tenzij er bezwaar is van de ouders, in welk geval men toegang heeft tot de volwassenafdeling vanaf het jaar waarin men 15 jaar wordt.

Art. 15. Men heeft toegang toegang tot internet vanaf het jaar waarin men 10 jaar wordt. Het gebruik van internet wordt beperkt tot 1 uur per dag. Deze tijdsduur kan verlengd worden als niet alle computers in gebruik zijn. Alleen de computer met Office-toepassingen kan gereserveerd worden. Deze mag voor internet gebruikt worden zolang er zich geen gebruiker aanmeldt die van de Office-toepassingen gebruik wil maken. Informatie van internet kan afgedrukt worden of opgeslagen op een usb-stick. Het is niet toegestaan te surfen naar wettelijk verboden sites op sanctie van tijdelijke of definitieve uitsluiting. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan apparatuur van de gebruiker, noch voor het verlies van gegevens.

Art. 16. De bibliothecaris kan, wanneer er daartoe gegronde redenen zijn, een lener gedurende een bepaalde periode de toegang tot de bibliotheek ontzeggen. Een definitieve uitsluiting moet aan het beheersorgaan voorgelegd worden en er door goedgekeurd worden.

Art. 17. Door zich in te schrijven in de openbare bibliotheek verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement.